Sponzorované odkazy

Co vás nejvíce zajímá

Reklama

Reklama

Právní úprava používání internetové prezentace, obchodní a obecné podmínky Agentura Paseo, s.r.o.

1. Úvodní ustanovení

Společnost Agentura Paseo, s.r.o. Šaldova 466/34, Karlín, 186 00 Praha 8, ičo: 09374655, spisová značka 335351 C, Městský soud v Praze (dále jen "provozovatel") má výhradní práva na prodej reklamního prostoru na těchto stránkách: www.vyletnik.cz, www.kdykde.cz, www.holiday.cz,  www.rodinnevylety.cz, www.tipynavylet.cz, www.ziju.cz, včetně mobilních verzí těchto stránek portálů, a aplikací pro mobilní platformy. Tyto podmínky se vztahují na používání výše uvedených stránek, které provozovatel provozuje.

2. Dotčené subjekty

Provozovatel tímto vydává právní úpravu a obecné podmínky používání internetových www stránek, které provozuje nebo zastupuje (dále jen "obecné podmínky" či "OP") na www adresách uvedených v bodě 1. těchto OP - dále jen "www stránky".

Tyto OP se vztahují na všechny fyzické nebo právnické osoby, které mají v úmyslu užívat nebo užívají www stránky - dále jen "uživatelé".
Tyto OP se vztahují také na  všechny fyzické nebo právnické osoby, které chtějí zveřejnit, nebo zveřejňují na www stránkách textový nebo grafický obsah zdarma nebo za úplatu provozovateli - dále jen "inzerenti"

3. Nemožnost šíření a užití licencí

Jakákoli část www stránek nesmí být distribuována ani reprodukována jakýmkoli způsobem ani prostředkem, a to ani v databázi či jiném záznamovém prostředku či v podobném systému bez písemného svolení provozovatele. Provozovatel při tvorbě www stránek postupoval s největší péčí, přesto však nelze vyloučit případné nevědomé omyly či chyby. Na www stránkách mohou být provozovatelem použity registrované ochranné známky nebo autorská díla jiných autorů či majitelů licencí.

4. Inzerce - uzavření kupní smlouvy 

4.1. Veškerá prezentace reklamních a jiných služeb umístěná na www stránkách je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

4.2. Závazné ceny inzerce jsou uvedeny v obchodní nabídce zasílané provozovatelem inzerentovi. Ceny jsou v nabídce uvedeny bez daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny inzerce zůstávají v platnosti po dobu, platnosti nabídky. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

4.3. Pro objednání služeb potvrdí nabídku zaslanou provozovatelem: emailem, písemně, telefonicky, nebo vyplnění objednávkového formuláře na www stránkách.

4.4. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká potvrzením nabídky (akceptací), jež je provozovateli zaslána nebo sdělena inzerentem buď: elektronickou poštou, telefonicky, datovou schránkou, nebo poštou.

4.4.1. Provozovatel vystaví po potvrzení nabídky daňový doklad na cenu inzerce a zašle jej elektronickou poštou inzerentovi.
4.4.2. Pokud není v nabídce předem sjednáno jinak je datum splatnosti daňového dokladu 10 dnů od jeho odeslání inzerentovi.
4.4.3. Pokud není v nabídce předem sjednáno jinak uhradí inzerent cenu za inzerci bezhotovostně na účet provozovatele uvedený na daňovém dokladu.

4.5. Inzerent souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. 

4.3. Provozovatel může požadovat od inzerenta zálohu či jinou obdobnou platbu předem. 

4.4 Inzerent odpovídá za obsah a právní přípustnost textových a obrazových předloh, které vloží prostřednictvím inzerce nebo komerčního záznamu na www stránky.

4.5. Provozovatel je oprávněn odmítnout uveřejnění reklamy v případě, že jeho znění nebo význam odporuje etickým zásadám nebo zájmům provozovatele, nebo je-li v rozporu s právními předpisy, nebo svou technickou nebo estetickou kvalitou narušuje výslednou podobu příslušných www stránek. Provozovatel je oprávněn odmítnout reklamu politických stran. Provozovatel není povinen zadavateli inzerce zdůvodňovat, proč inzerci odmítl.

4.6. Provozovatel si vyhrazuje právo nezveřejnit reklamu inzerentovi, který je v prodlení s úhradou jakýchkoli závazků vůči provozovateli až do zaplacení celkové dlužné částky.

4.7. Pro případ zásahu vyšší moci je provozovatel zbaven odpovědnosti k plnění závazků a poskytování náhrad za vzniklé škody.

4.8. Inzerent je povinen nejpozději do 14 dnů po uzavření smlouvy sdělit provozovateli datum plánovaného zveřejnění inzerce (případně mediaplán, pokud je termínů více). Inzerent je povinen dodat provozovateli podklady k inzerci (zejména textové a obrazové předlohy) nejpozději pět pracovních dní před plánovaným zveřejněním inzerce. V případě, že inzerent nedodá podklady k inzerci do dne plánovaného začátku inzerce, nebo nedodá do 30 dní po uzavření kupní smlouvy datum plánovaného zveřejnění inzerce, je provozovatel oprávněn vytvořit reklamu pro inzerenta ve vlastní režii, zveřejnit ji v nejbližším možném termínu a naúčtovat za to inzerentovi poplatek ve výši 2000 Kč za každý jeden takto vytvořený vizuál (formát inzerce), nebo může dle vlastního uvážení inzerci stornovat a naúčtovat inzerentovi storno poplatek ve výši 100% ceny inzerce.

4.9. Inzerent může písemně vypovědět uzavřenou kupní smlouvu při dodržení těchto stornovacích a sankčních podmínek:  V období od 90. do 61. dne (včetně) před zahájením inzerce činí stornovací poplatek 20 % z celkové ceny stornované inzerce. V období od 61. do 31. dne (včetně) před zahájením inzerce činí stornovací poplatek 50 % z celkové ceny stornované inzerce. V období od 30. dne (včetně) před zahájením inzerce činí stornovací poplatek 100 % z celkové ceny stornované inzerce. V případě, že byla inzerce naplánována na více období (týdnů) a celkový počet zobrazení za celou dobu kampaně dosáhl celkového garantovaného počtu zobrazení, nemůže být předmětem reklamace fakt, že se nesplnila garance zobrazení za dílčí období (týden).

4.10. Pokud je inzerce závislá na množství zobrazení, nebo prokliků jsou pro fakturaci určující statistiky provozovatele.

4.11. Inzerent bere na vědomí, že v případě prodlení platby je smluvní penále z prodlení 0,15% za každý den prodlení, provozovatel je navíc oprávněn předat vzniklou pohledávku třetí společnosti k vymáhání. Náklady vzniklé s vymáhíním pohledávky vyfakturuje provozovatel inzerentovi.

4.12. Inzerent bere na vědomí, že pokud v rámci barterové spolupráce obdržel reklamní plachtu, zašle ji po ukončení smluvního vztahu zpět na adresu Provozovatele. V případě nenavrácení plachty je Provozovatel oprávněn naúčtovat Inzerentovi výlohy na výrobu nové plachty ve výši 1000,- Kč (bez DPH).

5. Zdroje informací a dat

Skutečnosti, data a informace zveřejňované na provozovaných stránkách pocházejí z dat, která poskytuje provozovatel a jeho řádní dodavatelé. Jejich účelem je předávat informace, a to zejména o nabídce produktů a služeb.

V případě, že uživatel vložil jakákoli data (textová či obrazová) prostřednictvím komentářů, diskusí, soutěží, anket či jiných nástrojů umožňujících uložení dat na www stránky nebo do mobilní aplikace bere na vědomí, že tato data budou zveřejněna. V případě, že uživatel vloží prostřednictvím výše zmíněných nástrojů na www stránky nebo do mobilní aplikace data, která mohou být považována za autorské dílo, poskytuje tím automaticky neomezenou nevýhradní licenci ke všem způsobům užití díla. Bez nároku na autorskou odměnu. Uživatel se tímto zavazuje, že nebude vkládat prostřednictvím výše uvedených nástrojů na www stránky díla, ke kterým nevlastní autorská práva a potvrzuje, že si je vědom vlastní odpovědnosti za případné porušení autorských práv třetích osob.

Provozovatel může kdykoliv, a to i bez předchozího upozornění provádět změny dat na www stránkách. Provozovatel také nemá žádnou odpovědnost za případné škody, které uživatelům mohou vzniknout v souvislosti s užíváním www stránek. Provozovatel neodpovídá za správnost a úplnost informací na www stránkách. Provozovatel je oprávněn přebírat a také přebírá některé z dat publikovaných na www stránkách též z jiných zdrojů, které jsou vždy řádně uvedeny.

6. Odpovědnost a práva provozovatele

Provozovatel nenese odpovědnost za obsah sdělení, která vkládají uživatelé nebo která si mezi sebou vyměňují v některých částech www stránek nebo mobilních aplikacích a vyhrazuje si právo odstraňovat sdělení obsahující jakákoliv data, jejichž obsah či formu lze důvodně považovat za protiprávní, rasistická, znevažující, urážlivá nebo jinak nepřijatelná. Provozovatel si vyhrazuje právo odstranit bez upozornění jakékoli příspěvky nebo komentáře obsahující komerční sdělení, prolinky na www stránky nebo kontaktní údaje na komerční subjekty ze všech míst, která pro to nejsou výslovně určena. (Zejména komentáře, diskuse, fóra atd.)

Provozovatel má právo upravit jakýkoli obsah vložený na jeho www stránky uživatelem. A to zejména v případě gramatických chyb, nesprávné struktury textů, formátování, rozsahu, zařazení do kategorií apod.

Provozovatel neodpovídá za obsah internetových stránek jiných subjektů, jež je možno navštívit prostřednictvím www stránek, které provozuje. Provozovatel dále neodpovídá za obsah inzerce či propagace jiného druhu prováděnou dalšími subjekty na www stránkách.

7. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies 

7.1. Uživatel souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem provozovatele na elektronickou adresu uživatele a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení provozovatele na elektronickou adresu uživatele. Svou informační povinnost vůči uživateli ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní provozovatel prostřednictvím zvláštního dokumentu.

7.2. Uživatel souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je služby na webové stránce možné provést a závazky provozovatele plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

8. Ochrana osobních údajů 

8.1. Ochrana osobních údajů uživatele, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

8.2. Uživatel souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako "osobní údaje").

8.3. Uživatel souhlasí se zpracováním osobních údajů provozovatelem, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li uživatel jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů provozovatelem také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení uživateli. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

8.4. Uživatel bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat provozovatele o změně ve svých osobních údajích.

8.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může provozovatel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. To se týká zejména osob dopravujících zboží a osob spravujících srovnávače zboží (Heureka.cz, Zboží.cz atd.). V ostatních případech nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu uživatele předávány třetím osobám.

8.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

8.7. Uživatel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

8.8. V případě, že by se uživatel domníval, že provozovatel nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

- požádat provozovatele nebo zpracovatele o vysvětlení,
- požadovat, aby provozovatel nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
- Požádá-li uživatel o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu provozovatel povinen tuto informaci předat. Uživatel má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

8.9. Svou informační povinnost vůči uživateli ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen "nařízení GDPR") související se zpracováním osobních údajů uživatele pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o této smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní provozovatel prostřednictvím zvláštního dokumentu.

9. Užívání internetových stránek

Obsah www stránek je poskytován uživatelům zdarma. Užívat www stránky lze pouze pro vlastní potřebu (a to jak celek, tak její části). Jiné užití bez souhlasu provozovatele není dovoleno.

Měnit, upravovat či jinak jakkoli zasahovat bez souhlasu provozovatele do obsahu či technické podstaty www stránek je výslovně zakázáno. Pouze provozovatel má právo činit úkony uvedené v předcházející větě.

10. Společná a závěrečná ustanovení

Údaje, data či informace, které budou uveřejněny na www stránkách, nemají povahu právního úkonu směřujícího ke vzniku právního vztahu mezi provozovatelem a uživatelem, a to s výjimkou těchto OP, přičemž by muselo být výslovně uvedeno jinak v konkrétních jednotlivých případech.

OP jsou platné a účinné dnem jejich zveřejnění na www.agenturapaseo.cz. Výše uvedená ustanovení je oprávněn měnit či doplňovat pouze provozovatel.

© 2024 Agentura Paseo, s.r.o. Všechna práva vyhrazena. 

Datum vydání 25. 4. 2024

Počet odkazů

Celkem odkazů: 20359

Přihlášení

Nová registrace

Reklama

Užitečné

Poslední přidané

Doporučujeme

Nejlevnější cestovní pojištění na Top-Pojištění.cz.


Nejčastěji navštěvované
Strom kategorií

Navštivte památky České republiky.

Počasí


Jízdní řády
Počasí Wunderground
Počasí Meteopress

Reklama

  ReklamaKontaktObecné podmínky
Ikonky států z : www.icondrawer.com