Sponzorované odkazy

Co vás nejvíce zajímá

Reklama

Booking.com

Reklama

Obecné podmínky

Internetová prezentace - právní úprava používání a obecné podmínky Paseo s.r.o.

1. Úvodní ustanovení

Společnost Paseo, s.r.o. (dále jen "provozovatel") provozuje nebo zastupuje tyto internetové www stránky: www.vyletnik.cz, www.kdykde.cz, www.holiday.cz,  www.rodinnevylety.cz, www.tipynavylet.czwww.cykloserver.cz, www.cestujme.czwww.ziju.cz, včetně mobilních verzí všech portálů,  aplikací pro mobilní telefony a tablety, pro umísťování reklam. Tyto podmínky se vztahují na používání výše uvedených stránek, které provozovatel zastupuje nebo provozuje.

2. Dotčené subjekty

Provozovatel tímto vydává právní úpravu a obecné podmínky používání internetových www stránek, které provozuje nebo zastupuje (dále jen "obecné podmínky" či "OP") na www adresách uvedených v bodě 1. těchto OP - dále jen "www stránky".

Tyto OP se vztahují na všechny osoby, které mají v úmyslu užívat nebo užívají www stránky (dále jen uživatelé).

3. Nemožnost šíření a užití licencí

Jakákoli část www stránek nesmí být distribuována ani reprodukována jakýmkoli způsobem ani prostředkem, a to ani v databázi či jiném záznamovém prostředku či v podobném systému bez písemného svolení provozovatele.

Provozovatel při tvorbě www stránek postupoval s největší péčí, přesto však nelze vyloučit případné nevědomé omyly či chyby. Na www stránkách mohou být provozovatelem použity registrované ochranné známky nebo autorská díla jiných autorů či majitelů licencí.

4. Inzerenti a uživatelé

Inzerentem se rozumí  fyzická nebo právnická osoba, která zveřejňuje na www stránkách textový nebo grafický obsah za úplatu provozovateli. Provozovatel se zavazuje neposkytnout osobní ani jiné údaje inzerentů třetím osobám a dále se zavazuje používat osobní data inzerentů pouze pro účely osobního kontaktu s nimi a tam, kde jsou tato data ze zákona vyžadována.

Uživatelem se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která přistupuje na www stránky prostřednictvím sítě internet nebo mobilní sítě. Uživatelé www stránek, kteří poskytli provozovateli své osobní, kontaktní nebo jiné údaje dobrovolně, mu tímto dávají souhlas s nakládáním s údaji tak, aby bylo možné řádně provozovat www stránky. Zveřejňování osobních údajů (zejména adresa, telefon, rodné číslo) je možné pouze v souvislosti s obsahem stránek a po zapnutí zveřejnění uživatelem. Provozovatel je oprávněn zveřejnit, kontaktní informace (zejména přezdívka, jméno a e- mail) uživatele v souvislosti s obsahem www stránek, nebo je použít pro kontakt provozovatele s uživatelem, odesílání komerčních sdělení, včetně sdělení třetích stran, archivaci obsahu.

5. Reklama

Profil je komerční prezentace inzerenta, zobrazená na www stránkách v jejich obsahové části, doplněná fotografiemi, kontaktními údaji. K profilu mohou být navázány další obsahové informace www stránek vč. Komentářů uživatelů.
Grafická inzerce je obrazová (i animovaná) inzerce s možností hypertextového odkazu (linků) na stránky inzerenta. Grafické formáty a ceny jsou definovaných ceníkem Provozovatele.
Textová inzerce je inzerce obsahující reklamní textové sdělení a odkaz na www stránky inzerenta umístěná v prostoru grafických formátů, nebo i na jiných místech www stránek definovaných ceníkem, nebo individuálně Provozovatelem.
Reklama je v těchto OP nazýván jeden z výše popsaných druhů inzerce nebo jejich kombinace.

  • Inzerent odpovídá za obsah a právní přípustnost textových a obrazových předloh, které vloží prostřednictvím inzerce nebo komerčního záznamu na www stránky.
  • Provozovatel si vyhrazuje právo zařadit profil do jím vymezené turistické oblasti nebo kategorie služeb.
  • Provozovatel je oprávněn odmítnout uveřejnění reklamy v případě, že jeho znění nebo význam odporuje etickým zásadám nebo zájmům provozovatele, nebo je-li v rozporu s právními předpisy, nebo svou technickou nebo estetickou kvalitou narušuje výslednou podobu příslušných www stránek. Provozovatel je oprávněn odmítnout reklamu politických stran. Provozovatel není povinen zadavateli inzerce zdůvodňovat, proč inzerci odmítl.
  • Provozovatel si vyhrazuje právo nezveřejnit reklamu inzerentovi, který je v prodlení s úhradou jakýchkoli závazků vůči provozovateli až do zaplacení celkové dlužné částky.
  • Pro případ zásahu vyšší moci je provozovatel zbaven odpovědnosti k plnění závazků a poskytování náhrad za vzniklé škody.
  • Potvrzením objednávky (nebo odesláním elektronického formuláře) inzerent uzavírá s provozovatelem smlouvu na zveřejnění Profilu. Platnost Profilu je dvanáct měsíců (pokud není dohodnuto jinak a začíná běžet dnem uveřejnění Profilu na www stránkách, nejdéle však po uplynutí 30 dnů od data potvrzení objednávky. Provozovatel je povinen vytvořit Profil inzerenta do pěti pracovních dní od obdržení kompletních podkladů od inzerenta, nebo po obdržení objednávky na vytvoření Profilu. V případě, že provozovatel neobdrží od inzerenta data ke zveřejnění do 30 dní po zaslání objednávky, je oprávněn vytvořit Profil ve vlastní režii a účtovat si za něj poplatek dle platného ceníku. Ceny se řídí aktuálním ceníkem provozovatele, který je ke stažení na www.paseo.cz.
  • Inzerent může písemně vypovědět smlouvu při dodržení storno podmínek uvedených v platném ceníku. Platný ceník je zveřejněna na www.paseo.cz
  • U grafické inzerce a textové inzerce se ceny, splatnost a další řídí aktuálním ceníkem provozovatele. Inzerce se sjednává smlouvou nebo samostatnou objednávkou za podmínek uvedených v ceníku nebo individuální dohodou s provozovatelem www stránek.
  • Pokud je inzerce závislá na množství zobrazení, nebo prokliků jsou pro fakturaci určující statistiky provozovatele.
  • Inzerent bere na vědomí, že v případě prodlení platby je penále z prodlení 0,15% za každý den prodlení, provozovatel je navíc oprávněn předat vzniklou pohledávku třetí společnosti k vymáhání. Další náklady s tím spojené je povinen uhradit inzerent.

6. Zdroje informací a dat

Skutečnosti, data a informace zveřejňované na provozovaných stránkách pocházejí z dat, která poskytuje provozovatel a jeho řádní dodavatelé. Jejich účelem je předávat informace, a to zejména o nabídce produktů a služeb.

V případě, že uživatel vložil jakákoli data (textová či obrazová) prostřednictvím komentářů, diskusí, soutěží, anket či jiných nástrojů umožňujících uložení dat na www stránky nebo do mobilní aplikace bere na vědomí, že tato data budou zveřejněna. V případě, že uživatel vloží prostřednictvím výše zmíněných nástrojů na www stránky nebo do mobilní aplikace data, která mohou být považována za autorské dílo, poskytuje tím automaticky neomezenou nevýhradní licenci ke všem způsobům užití díla. Bez nároku na autorskou odměnu. Uživatel se tímto zavazuje, že nebude vkládat prostřednictvím výše uvedených nástrojů na www stránky díla, ke kterým nevlastní autorská práva a potvrzuje, že si je vědom vlastní odpovědnosti za případné porušení autorských práv třetích osob.

Provozovatel může kdykoliv, a to i bez předchozího upozornění provádět změny dat na www stránkách. Provozovatel také nemá žádnou odpovědnost za případné škody, které uživatelům mohou vzniknout v souvislosti s užíváním www stránek. Provozovatel neodpovídá za správnost a úplnost informací na www stránkách. Provozovatel je oprávněn přebírat a také přebírá některé z dat publikovaných na www stránkách též z jiných zdrojů, které jsou vždy řádně uvedeny.

7. Odpovědnost a práva provozovatele

Provozovatel nenese odpovědnost za obsah sdělení, která vkládají uživatelé nebo která si mezi sebou vyměňují v některých částech www stránek nebo mobilních aplikacích a vyhrazuje si právo odstraňovat sdělení obsahující jakákoliv data, jejichž obsah či formu lze důvodně považovat za protiprávní, rasistická, znevažující, urážlivá nebo jinak nepřijatelná. Provozovatel si vyhrazuje právo odstranit bez upozornění jakékoli příspěvky nebo komentáře obsahující komerční sdělení, prolinky na www stránky nebo kontaktní údaje na komerční subjekty ze všech míst, která pro to nejsou výslovně určena. (Zejména komentáře, diskuse, fóra atd.)

Provozovatel má právo upravit jakýkoli obsah vložený na jeho www stránky uživatelem. A to zejména v případě gramatických chyb, nesprávné struktury textů, formátování, rozsahu, zařazení do kategorií apod.

Provozovatel neodpovídá za obsah internetových stránek jiných subjektů, jež je možno navštívit prostřednictvím www stránek, které provozuje. Provozovatel dále neodpovídá za obsah reklamy či propagace prováděnou dalšími subjekty na www stránkách.

8. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies 

10.1. Uživatel souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem provozovatele na elektronickou adresu uživatele a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení provozovatele na elektronickou adresu uživatele. Svou informační povinnost vůči uživateli ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní provozovatel prostřednictvím zvláštního dokumentu.

10.2. Uživatel souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je služby na webové stránce možné provést a závazky provozovatele plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

9. Ochrana osobních údajů 

9.1. Ochrana osobních údajů uživatele, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

9.2. Uživatel souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako "osobní údaje").

9.3. Uživatel souhlasí se zpracováním osobních údajů provozovatelem, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li uživatel jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů provozovatelem také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení uživateli. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

9.4. Uživatel bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat provozovatele o změně ve svých osobních údajích.

9.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může provozovatel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. To se týká zejména osob dopravujících zboží a osob spravujících srovnávače zboží (Heureka.cz, Zboží.cz atd.). V ostatních případech nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu uživatele předávány třetím osobám.

9.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

9.7. Uživatel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

9.8. V případě, že by se uživatel domníval, že provozovatel nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

- požádat provozovatele nebo zpracovatele o vysvětlení,
- požadovat, aby provozovatel nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
- Požádá-li uživatel o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu provozovatel povinen tuto informaci předat. Uživatel má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

9.10. Svou informační povinnost vůči uživateli ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen "nařízení GDPR") související se zpracováním osobních údajů uživatele pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o této smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní provozovatel prostřednictvím zvláštního dokumentu.

10. Užívání internetových stránek

Obsah www stránek je poskytován uživatelům zdarma. Užívat www stránky lze pouze pro vlastní potřebu (a to jak celek, tak její části). Jiné užití bez souhlasu provozovatele není dovoleno.

Měnit, upravovat či jinak jakkoli zasahovat bez souhlasu provozovatele do obsahu či technické podstaty www stránek je výslovně zakázáno. Pouze provozovatel má právo činit úkony uvedené v předcházející větě.

11. Společná a závěrečná ustanovení

Údaje, data či informace, které budou uveřejněny na www stránkách, nemají povahu právního úkonu směřujícího ke vzniku právního vztahu mezi provozovatelem a uživatelem, a to s výjimkou těchto OP, přičemž by muselo být výslovně uvedeno jinak v konkrétních jednotlivých případech.

OP jsou platné a účinné dnem jejich zveřejnění na www.paseo.cz. Výše uvedená ustanovení je oprávněn měnit či doplňovat pouze provozovatel.

© 2006-18 Paseo, s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Výletník®, Česká turistika® a Holiday.cz® jsou registrovanými ochrannými známkami společnosti Paseo, s.r.o.

Datum vydání 25. 5. 2018

Počet odkazů

Celkem odkazů: 20262

Přihlášení

Nová registrace

Reklama

Užitečné

Poslední přidané

Doporučujeme

Nejčastěji navštěvované
Strom kategorií

Hezká dovolená u moře vyžaduje i dobré cestovní pojištění, které Vás podrží.

boty-plážové-zimní-trekové-grisport-outdoor-sandály-loap-obuv-do-vody

Navštivte památky České republiky.

Srovnejte nabídky na cestovních pojištění online za 2 minuty.

V našem katalogu nesmí chybět ubytovací portál MegaUbytko.cz. Najdete zde ubytování v Česku i ubytování na Slovensku. Můžete si u nás vyhledat chaty, chalupy, dřevěnice, penziony, apartmány, ubytovny, kempy i levné ubytování v soukromí. Vyberte a rezervujte si ubytování za výhodné ceny ještě dnes.
S

Počasí


Jízdní řády
Počasí Wunderground
Počasí Meteopress

Reklama

© Paseo s.r.o. 2016, Přidat odkazReklamaKontaktObecné podmínky
Ikonky států z : www.icondrawer.com